A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

圣克拉拉县 ADU 故事

真实阿都斯聚光灯

寻找所有翻译故事?

阿迪蒂和阿什瓦特

为家人提供就近服务和隐私保护

Aditi & Ashwath

家庭的鄰近性和隱私性

Aditi y Ashwath

Proximidad e intimidad para la familia

अदिति और अश्वथ

परिवार के लिए निकटता और गोपनीयता

Aditi & Ashwath

Proximity and Privacy for Family

Aditi &; Ashwath

Sự gần gũi và riêng tư cho gia đình

Susan

A Studio Home in the South Bay

Susan

Một ngôi nhà studio ở South Bay

苏珊

南湾的工作室住宅

蘇珊

南灣的單間住宅

来自加州各地的更多故事

Tom, Joe, & Juanita

Multi-Generational Living for Tenants

Tom, Joe và Juanita

Cuộc sống đa thế hệ cho khách thuê

Tom, Joe y Juanita

Vida multigeneracional para los inquilinos

Victor and Clarissa

Investing in a New Home

Victor và Clarissa

Đầu tư vào một ngôi nhà mới

Victor y Clarissa

Invertir en una vivienda nueva

Brenda and Donal

Providing Housing for Teachers

Brenda y Donal

Proporcionar alojamiento a los profesores

Brenda và Donal

Cung cấp nhà ở cho giáo viên

Joni y Scott

Independencia habitacional para el hijo con necesidades especiales

您准备好 ADU了吗?

从最初的想法到入住的每一步,我们都能为您提供帮助。

我们开始吧

开始

Skip to content