A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có nhiều tiền ngay bây giờ để xây dựng ADU?

Nếu bạn có vốn chủ sở hữu trong nhà, tái cấp vốn bằng tiền mặt hoặc khoản vay / hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HELOC) có thể phù hợp với bạn. Tài chính thường không có sẵn cho các chủ nhà có thu nhập thấp hơn và không đủ vốn chủ sở hữu nhà, nhưng kể từ tháng 1 năm 2023, Chương trình ADU của Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California (Cal HFA) cung cấp khoản trợ cấp lên đến 40.000 đô la cho các chủ nhà đủ điều kiện để hoàn trả chi phí trước khi phát triển ADU, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tác động. Để đủ điều kiện, chủ nhà phải có thu nhập thấp hoặc trung bình. Hãy chắc chắn kiểm tra xem tiền có sẵn không và nếu bạn đủ điều kiện.

Get all your questions answered.

Skip to content