A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi cần biết gì về việc trở thành chủ nhà?

Thuê ADU đi kèm với nhiều trách nhiệm, bao gồm hiểu luật nhà ở địa phương và tiểu bang, thực hiện hợp đồng thuê, tìm và quản lý người thuê và duy trì tài sản cho thuê. Điều quan trọng là phải hiểu luật vì chúng có thể ảnh hưởng đến những thứ như tăng tiền thuê nhà trong tương lai, thay đổi mục đích sử dụng theo thời gian, đuổi người thuê nhà và chuyển gia đình vào căn hộ.

Xem Sách hướng dẫn của chúng tôi để biết các tài nguyên về cách hiểu luật cho thuê, quyền của người thuê nhà, v.v. và Bài tập của chúng tôi để được trợ giúp về các điều khoản cho thuê của bạn.

Get all your questions answered.

Skip to content