A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi có được phép xây dựng ADU không?

Trong hầu hết các trường hợp, có! ADU và JADU được phép ở tất cả các khu vực sử dụng hỗn hợp và một gia đình. Nếu các tòa nhà dân cư được cho phép, ADU hầu như luôn được phép (với các ngoại lệ hạn chế về an toàn, giao thông và nước).

Get all your questions answered.

Skip to content