A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi phải làm gì để xây dựng ADU?

Trang web này hướng dẫn bạn qua từng phần của quy trình ADU, từ việc thu thập cảm hứng ban đầu và tìm hiểu những gì bạn có thể xây dựng thông qua xây dựng và trở thành chủ nhà hoặc chuyển đến.

Bạn cũng có thể sử dụng tài nguyên Process-At-A-Glance của chúng tôi để biết tổng quan về quy trình và một số vấn đề ban đầu cần xem xét khi bạn bắt đầu.

Get all your questions answered.

Skip to content