A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Việc xây dựng mất bao lâu?

Xây dựng truyền thống sẽ mất 6-12 tháng, mặc dù điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của dự án. Các giai đoạn xây dựng bao gồm:

  • Chuẩn bị mặt bằng: 1-2 tháng
  • Thành lập: 1 tháng
  • Tường, mái, cửa: 1-2 tháng
  • Hệ thống nước &; điện: 1-2 tháng
  • Cách nhiệt &; vách thạch cao: 1/2-1 tháng
  • Đồ đạc &; kết thúc: 1-2 tháng
  • Lần chạm cuối cùng: 1/2-2 tháng

Get all your questions answered.

Skip to content