A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

A project of the Santa Clara County Planning Collaborative

Sơ lược về quy trình ADU

Ảnh chụp nhanh toàn bộ quá trình

Tổng quan hai trang về toàn bộ quy trình ADU, bao gồm các vấn đề quan trọng và phê duyệt cần hiểu ngay từ đầu.

Bạn muốn biết thêm chi tiết về quy trình ADU?

tải xuống sách hướng dẫn ADU của chúng tôi để biết thêm chi tiết trong từng bước trên đường đi

Skip to content