Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

ADU của tôi có thể bị dừng lại vì các vấn đề không tuân thủ khác trên tài sản của tôi không?

Trong hầu hết các trường hợp, luật tiểu bang không còn cho phép các thành phố và quận bình luận về các vấn đề phân vùng tồn tại từ trước không liên quan đến ADU. Ví dụ: bạn không nên nhận ý kiến về việc sửa chữa ngôi nhà chính hoặc hàng rào không liên quan đến ADU, trừ khi có vấn đề an toàn công cộng rõ ràng.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content