Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Có vấn đề về nước hoặc cống rãnh nào tôi nên xem xét không?

Một số thành phố có thể yêu cầu chủ nhà tăng kích thước dịch vụ và hoặc đồng hồ đo để đáp ứng các yêu cầu về công suất. Kiểm tra Quy tắc ADU địa phương và nói chuyện với nhân viên để tìm hiểu thêm về các yêu cầu của địa phương đối với các tiện ích.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content