Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Mất bao lâu để xây dựng?

Xây dựng ADU là một sự đầu tư về thời gian cũng như tiền bạc. Hầu hết các dự án mất một đến hai năm để hoàn thành. Thông thường, chủ nhà phải mất một đến ba tháng để bắt đầu và tập hợp nhóm của họ, sau đó từ một đến sáu tháng để phát triển kế hoạch, gặp gỡ nhân viên và nộp đơn. Tùy thuộc vào giấy phép nào được yêu cầu, cần bao nhiêu vòng xem xét và chủ nhà và nhóm dự án của họ có thể trả lời ý kiến nhanh như thế nào, sẽ mất từ một đến sáu tháng để có được giấy phép. Xây dựng thường mất sáu đến mười hai tháng.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content