Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi có cần phải sống trong ngôi nhà chính để xây dựng ADU hoặc JADU không?

Chủ sở hữu JADU cần phải sống trong căn hộ chính hoặc JADU - và điều này có thể cần phải được ghi lại trong một hạn chế chứng thư đối với tài sản. Quý khách cũng có thể được yêu cầu sống trong chỗ nghỉ nếu nó bao gồm ADU. Kiểm tra Quy tắc ADU địa phương và nói chuyện sớm với nhân viên để tìm hiểu.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content