Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi có thể thuê ADU của mình dưới dạng Airbnb hoặc cho thuê ngắn hạn khác không?

Nói chung, ADU và JADU không thể được thuê dưới 30 ngày một lần.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content