Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Tôi sẽ thanh toán cho ADU như thế nào?

Nhiều chủ nhà sử dụng kết hợp các lựa chọn để tài trợ cho ADU của họ, bao gồm tiết kiệm, tiền từ gia đình và / hoặc các khoản vay. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích rằng tài chính của bạn được đưa ra trước khi bắt đầu xây dựng. Hãy chắc chắn để yếu tố trong thu nhập cho thuê tiềm năng vì điều đó sẽ giúp bạn trả nợ. Xem Sách hướng dẫn và bài tập của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các lựa chọn tài chính.

Nhận tất cả các câu hỏi của bạn được trả lời.

Skip to content