Một dự án của Santa Clara County Planning Collaborative

Quy tắc ADU địa phương &; Thông tin liên hệ

Chọn Thành phố của bạn để biết các chi tiết quan trọng

Các quy tắc ADU địa phương hoạt động như thế nào? Các thành phố và Quận Santa Clara chưa hợp nhất đều có các sắc lệnh cụ thể của riêng họ chi phối các ADU. Các quy tắc địa phương này phải tuân thủ các tiêu chuẩn trên toàn tiểu bang California. Hãy nhớ rằng nếu bạn không sống trong giới hạn thành phố của một thành phố hợp nhất, thì khu vực tài phán của bạn là Hạt Santa Clara.

QUAN TRỌNG: Xác nhận tất cả các chi tiết với nhân viên địa phương trong khi lập kế hoạch ADU của bạn.

Chọn thành phố của bạn để xem các quy tắc ADU địa phương cho nơi bạn sống. 

Xem trang ADU địa phương của bạn để biết chi tiết về những gì được phép.

Xem trang ADU địa phương của bạn để biết chi tiết về những gì được phép.

Xem trang ADU địa phương của bạn để biết chi tiết về những gì được phép.

Xem trang ADU địa phương của bạn để biết chi tiết về những gì được phép.

Xem trang ADU địa phương của bạn để biết chi tiết về những gì được phép.

Skip to content